Stemmen

APC heeft naar aanleiding van een klacht van één van onze leden een bezwaarschrift ingediend bij de Kiesraad. De klacht heeft betrekking op de moeilijkheden die ALS-patiënten ervaren met het stemmen bij volmacht. Patiënten die hun handtekening niet meer kunnen zetten, kunnen in een algemene volmacht (levenstestament) via een notaris een derde machtigen namens hen te handelen. Bij het stemmen met volmacht wordt in de Kieswet echter een extra eis gesteld.

 

De Kiesraad eist dat ook een geldig identiteitsbewijs van de patiënt moet worden getoond met daarop de aantekening dat betreffende persoon niet in staat is zelf een handtekening te zetten.

Aangezien identiteitsbewijzen veelal een geldigheid van 10 jaar hebben, zullen in de praktijk vele ALS-patiënten die hun stem willen uitbrengen op kosten worden gejaagd en een geldige pasfoto moeten zien te verkrijgen. APC verzocht derhalve de Kiesraad deze bepaling te schrappen.

 

Het bezwaar is door de Kiesraad afgewezen. De motivatie is dat het wilsbesluit op welke partij te stemmen volgens de Kiesraad bij elke verkiezing via een volmachtstem opnieuw tot stand moet kunnen komen. Een algemene volmacht heeft over het algemeen een langere geldigheid en dat zou ertoe kunnen leiden dat de kiezer zijn keuze voor de favoriete politieke partij niet steeds expliciet en zelfstandig kan maken. Verder merkt men op dat de stemlokalen toegankelijk zijn voor mindervaliden en dat mindervalide patiënten geholpen mogen worden bij het invullen van het stembiljet. Tenslotte adviseert de Kiesraad ons te wenden tot de Minister van Buitenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de Kieswet, als wij het niet eens zijn met hun oordeel.

 

APC meent dat dit antwoord niet tevredenstellend is en zal zich wenden tot de Minister en zo nodig, de Nationale Ombudsman. Wordt vervolgd!